హరియే ఎరుగును అ౦దరి బతుకులు

                     


ప. హరియే ఎరుగును అందరి బతుకులు
యిరవై ఈతని యెరుగుటే మేలు

౧. వెనకటి బ్రహ్మలు వేవేల సంఖ్యలు
యెనసి బ్రహ్మాండము లేలిరట
పెనగొని వారల పేరులు మరచిరి
మనుజ కీటముల మరెవ్వడెరుగు

౨. ఆసఁదొల్లి మును లనంతకోట్లు
చేసిరి తపములు సేనలుగా
యేసిరులందిరి యెరగ రెవ్వరును
వేసపునరులకు విధి యేదో

౩. కలవనేకములు కర్మ మార్గములు
పలుదేవతలిటు పాటించిరి
బలిమి శ్రీ వేంకట పతికి మొరయిడి
వెలసిరి తుదనిదె వెరవిందరికి

Comments

Popular posts from this blog

గరుడగమన తవ చరణకమలమిహ మనసి లసతు మమ నిత్యం౹

గణనాయకాయ గణదైవతాయ గణాధ్యక్షాయ ధీమహి