త్రికరణశుద్ధిగ జేసిన పనులకు

             


|| త్రికరణశుద్ధిగ జేసినపనులకు దేవుడు మెచ్చును లోకము మెచ్చును
ఒకటి కోటి గుణితంబగు మార్గములుండగ ప్రయాసపడనేలా!!
 
|| తనమనసే పరిపూర్ణమైన గోదావరి గంగా కావేరి
కనకబిందు యమునా గయాది ముఖ్యక్షేత్రంబుల సంతతమున్
దినకర సోమ గ్రహణకాలముల తీర్థాచరణలు చేసిన ఫలములు
తనుతానే సిద్ధించును వూరకె దవ్వులు తిరుగగ మరి యేలా!!
 
|| హరి యను రెండక్షరములు నుడివిన అఖిల వేదములు మంత్రములు
గరిమ ధర్మశాస్త్ర పురాణాదులు క్రమమున జదివిన పుణ్యములు
పరమతపోయోగంబులు మొదలగు బహుసాధనములసారంబు
పరిపక్వంబై ఫలియించంగా బట్టబయలు వెదకగనేలా!!
 
|| మొదల శ్రీవేంకటపతికిని చేయెత్తి మొక్కినమాత్రము లోపలనే
పదిలపు షోడశ దాన యాగములు పంచ మహాయజ్ఞంబులును
వదలక సాంగంబులుగా జేసినవాడే కాడా పలుమారు
మదిమదినుండే కాయక్లేశము మాటికి మాటికి తనకేలా!!

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

గరుడగమన తవ చరణకమలమిహ మనసి లసతు మమ నిత్యం౹

గణనాయకాయ గణదైవతాయ గణాధ్యక్షాయ ధీమహి