మాకులమునకిహ పరమొసగిన నీకుప. మా కులమునకిహ పరమొసగిన నీకు
మంగళం శుభ మంగళం

అ. మాకుల బ్రోచిన మదన జనక నీకు
మంగళం శుభ మంగళం (మా)

1. మద గజ గమన మానిత సద్-గుణ నీకు
మంగళం శుభ మంగళం
మద మోహ రహిత మంజుళ రూప ధర నీకు
మంగళం శుభ మంగళం (మా)

2. మనసిజ వైరి మానస సదన నీకు
మంగళం శుభ మంగళం
మనవిని విని మమ్మేలుకొన్న నీకు
మంగళం శుభ మంగళం (మా)

3. మా మనసున నెలకొన్న కృష్ణ నీకు
మంగళం శుభ మంగళం
మా మనోహర పాలిత త్యాగరాజ నీకు
మంగళం శుభ మంగళం (మా)

Comments

Popular posts from this blog

గరుడగమన తవ చరణకమలమిహ మనసి లసతు మమ నిత్యం౹

గణనాయకాయ గణదైవతాయ గణాధ్యక్షాయ ధీమహి