హరి హరి నీయొక్క దివ్య పాదారవిందమియ్యవే

ప. హరి హరి నీయొక్క దివ్య
పాదారవిందమియ్యవే

అ. ధరను కలుగు భోగ భాగ్యమెల్లను
తథ్యము కాదు సుమీ శ్రీ కృష్ణా (హ)

1. సనక సనందన శ్రీ నారద
శుకార్జున ఘనులెల్ల నుతించు
వనజ నయన బ్రహ్మాది
సంక్రందనలనయము సేవించు (హ)

2. విను వేద పురాణాగమ శాస్త్ర
విద్యలందు చరించు
ఘన సమ నీల నిరంజన నిర్గుణ
కనికరముగ త్యాగరాజు భావించు (హరి)

Comments

Popular posts from this blog

గరుడగమన తవ చరణకమలమిహ మనసి లసతు మమ నిత్యం౹

గణనాయకాయ గణదైవతాయ గణాధ్యక్షాయ ధీమహి