హరియేగతి సకలచరాచరములకును

 


హరియేగతి సకలచరాచరములకును
హరియేగతి విరించి రుద్రాదులకైనా

ముద్దులబాలుడై మురళిని చేపట్టి
బాలమురళివై నాదము పూరించి
ముల్లోకములను మునులను సైతము
మురిపించి మైమరపించి

ఆయా యుగముల ధర్మము నిలుపగ
అవతారములను దాల్చిన దైవము
హయవాహనుడై కలియుగమందున
అలమేలుమంగాపతియై వెలసిన

భస్మాసురులు నమవంచకులు
అసనశూరులు పలుశిశుపాలులు
పట్టిబాధించి యిట్టితరుణమున
పాలనసేయుటకెవరు మాకెవరు

Comments

Popular posts from this blog

గరుడగమన తవ చరణకమలమిహ మనసి లసతు మమ నిత్యం౹

గణనాయకాయ గణదైవతాయ గణాధ్యక్షాయ ధీమహి