గరుడగమన తవ చరణకమలమిహ మనసి లసతు మమ నిత్యం౹


౹౹ శ్రీ విష్ణు గీతమ్ ౹౹
గరుడగమన తవ చరణకమలమిహ మనసి లసతు మమ నిత్యం౹
మమ తాపమపాకురు దేవ, మమ తాపమపాకురు దేవ౹౹
జలజనయన విధినముచిహరణముఖవిబుధవినుతపదపఙ్క౹
మమ తాపమపాకురు దేవ, మమతాపమపాకురు దేవ౹౹
భుజగశయన భవ మదనజనక మమ జననమరణభయహారీ౹
మమ తాపమపాకురు దేవ, మమతాపమపాకురు దేవ౹౹
శఙ్ఖ చక్రధర దృష్ఠదైత్యహర సర్వలోకశరణ౹
మమ తాపమపాకురు దేవ, మమతాపమపాకురు దేవ౹౹
అగణితగుణగణ అశరణశరణద విదలితసురరిపుజాల౹
మమ తాపమపాకురు దేవ, మమతాపమపాకురు దేవ౹౹
భక్తవర్యమిహ భూరికరుణయా పాహి భారతీ తీర్థం౹
మమ తాపమపాకురు దేవ, మమతాపమపాకురు దేవ౹౹
౹౹ ఇతి శ్రీ విష్ణు గీతమ్ ౹౹
॥ श्रीविष्णुगीतम् ॥
गरुडगमन तव चरणकमलमिह मनसि लसतु मम नित्यम् ।
मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव ॥
जलजनयन विधिनमुचिहरणमुखविबुधविनुतपदपद्म ।
मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव ॥
भुजगशयन भव मदनजनक मम जननमरणभयहारी ।
मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव ॥
शङ्कचक्रधर दुष्टदैत्यहर सर्वलोकशरण ।
मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव ॥
अगणितगुणगण अशरणशरणद विदलितसुररिपुजाल ।
मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव ॥
भक्तवर्यमिह भूरिकरुणया पाहि भारतीतीर्थम् ।
मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव ॥
॥ इति श्रीविष्णुगीतम् ॥

Comments