గరుడగమన తవ చరణకమలమిహ మనసి లసతు మమ నిత్యం౹


౹౹ శ్రీ విష్ణు గీతమ్ ౹౹
గరుడగమన తవ చరణకమలమిహ మనసి లసతు మమ నిత్యం౹
మమ తాపమపాకురు దేవ, మమ తాపమపాకురు దేవ౹౹
జలజనయన విధినముచిహరణముఖవిబుధవినుతపదపఙ్క౹
మమ తాపమపాకురు దేవ, మమతాపమపాకురు దేవ౹౹
భుజగశయన భవ మదనజనక మమ జననమరణభయహారీ౹
మమ తాపమపాకురు దేవ, మమతాపమపాకురు దేవ౹౹
శఙ్ఖ చక్రధర దృష్ఠదైత్యహర సర్వలోకశరణ౹
మమ తాపమపాకురు దేవ, మమతాపమపాకురు దేవ౹౹
అగణితగుణగణ అశరణశరణద విదలితసురరిపుజాల౹
మమ తాపమపాకురు దేవ, మమతాపమపాకురు దేవ౹౹
భక్తవర్యమిహ భూరికరుణయా పాహి భారతీ తీర్థం౹
మమ తాపమపాకురు దేవ, మమతాపమపాకురు దేవ౹౹
౹౹ ఇతి శ్రీ విష్ణు గీతమ్ ౹౹
॥ श्रीविष्णुगीतम् ॥
गरुडगमन तव चरणकमलमिह मनसि लसतु मम नित्यम् ।
मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव ॥
जलजनयन विधिनमुचिहरणमुखविबुधविनुतपदपद्म ।
मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव ॥
भुजगशयन भव मदनजनक मम जननमरणभयहारी ।
मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव ॥
शङ्कचक्रधर दुष्टदैत्यहर सर्वलोकशरण ।
मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव ॥
अगणितगुणगण अशरणशरणद विदलितसुररिपुजाल ।
मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव ॥
भक्तवर्यमिह भूरिकरुणया पाहि भारतीतीर्थम् ।
मम तापमपाकुरु देव, मम पापमपाकुरु देव ॥
॥ इति श्रीविष्णुगीतम् ॥

Comments

  1. వందనాలు. ఈ కీర్తనకు తెలుగులో ప్రతిపదార్ధ సహిత తాత్పర్యయమును ప్రసాదించమని ప్రార్ధన

    ReplyDelete
  2. పెద్దలకు వందనాలు! పై కీర్తనలోని నా ఈ చిన్న సందేహాన్ని నివృత్తి చేయవలసిందిగా ప్రార్థన. ఆఖరి చరణంలో భక్తవర్యం(భక్తుల్లో అగ్రగణ్యుడు) అని గురువు గారు తనని తానే ప్రకటించు కోవడం ఆత్మ స్తుతి కాద?? ఇది ఎంతవరకు సమంజసం? శంకరాచార్యుల రచనలో ఎక్కడా ఇటువంటి శైలి ఉండదు కద!! ఎవరు ఆ స్తోత్రాన్ని చదువుతారో వాళ్లకు వర్తించేలా ఉంటే అది ఉన్నత మైన శైలి. గురువు గారు అలా ఎందుకు చెయ్య లేదు??

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

గణనాయకాయ గణదైవతాయ గణాధ్యక్షాయ ధీమహి