బాలాంబికాయా పరం నహిరే


బాలాంబికాయా పరం నహిరే రే చిత్త

భారతీ రమా సేవితాయా శ్రీ!!

అ.ప – బాలేన్దు జిత ముఖ పఙ్కజాయా

భానుకోటి కోటి లావణ్యాయా!!

౧.  భూసురాది త్రిసహస్ర మునీశ్వర పూజిత పరదేవతాయా

భవరోగహర వైద్యపతీశ్వర సుఖకర్యా గురుగుహ జనన్యా

భాసమాన వైద్యపురీశ్వర్యా వాఞ్ఛితఫలప్రదేశ్వర్యా

ఫుల్లకల్హారమాలాదిధారిణ్యా నిరఞ్జన్యా!!

 

 


Comments

Popular posts from this blog

వస్తా వట్టిదే పోతా వట్టిదే ఆశ ఎందుకంట

వీడివో అల విజయరాఘవుడు

పరమేశ్వరాజ్ఞ ఏమో తెలియదు అది ఎవరెరుగరు ఈశ్వరాజ్ఞ